Color.ScG Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ScRGB wartość zielonej kanału koloru.Gets or sets the ScRGB green channel value of the color.

public:
 property float ScG { float get(); void set(float value); };
public float ScG { get; set; }
member this.ScG : single with get, set
Public Property ScG As Single

Wartość właściwości

ScRGB WartośćColor zielonej kanału struktury, wartość z przedziału od 0 do 1.The ScRGB green channel value of the Color structure, a value between 0 and 1.

Uwagi

sRGB Kanały(A, ,G,) ikanały(ScA, ,ScG,) strukturyColorScRGB ScR B R ScB Właściwości zsynchronizowane.The sRGB channels (A, R, G, B) and the ScRGB channels (ScA, ScR, ScG, ScB) of the Color structure are synchronized properties. Na przykład, gdy G sRGB kanał zielony jest modyfikowany ScG , ScRGB zielony kanał jest konwertowany na równoważną wartość przy użyciu zakresu 0-1 obsługiwanego przez Sc schemat.For example, when G, the sRGB green channel, is modified, the ScRGB green channel, ScG is converted to the equivalent value using the 0-1 range that the Sc scheme supports.

Dotyczy