FontFamilyMapCollection.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który może wykonać iterację kolekcji.Returns an enumerator that can iterate through the collection.

public:
 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Windows::Media::FontFamilyMap ^> ^ GetEnumerator();
public System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Media.FontFamilyMap> GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Media.FontFamilyMap>
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Media.FontFamilyMap>
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of FontFamilyMap)

Zwraca

Moduł wyliczający, który może wykonywać iterację kolekcji.An enumerator that can iterate through the collection.

Implementuje

Dotyczy