FontFamilyMapCollection.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia obiekt FontFamilyMap na określonej pozycji indeksu.Gets or sets the FontFamilyMap object at the specified index position.

public:
 property System::Windows::Media::FontFamilyMap ^ default[int] { System::Windows::Media::FontFamilyMap ^ get(int index); void set(int index, System::Windows::Media::FontFamilyMap ^ value); };
public System.Windows.Media.FontFamilyMap this[int index] { get; set; }
member this.Item(int) : System.Windows.Media.FontFamilyMap with get, set
Default Public Property Item(index As Integer) As FontFamilyMap

Parametry

index
Int32

Pozycja indeksu (liczony od zera) obiektu do pobrania lub ustawienia.The zero-based index position of the object to get or set.

Wartość właściwości

Obiekt FontFamilyMap w pozycji index.The FontFamilyMap object at the index position.

Implementuje

Dotyczy