FontFamilyMapCollection.IList.Insert(Int32, Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Insert(Int32, Object).For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ item) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object item);
Sub Insert (index As Integer, item As Object) Implements IList.Insert

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera), w którym ma zostać wstawiony Object.The zero-based index at which to insert the Object.

item
Object

Object do wstawienia do FontFamilyMapCollection.The Object to insert into the FontFamilyMapCollection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie FontFamilyMapCollection jest rzutowane na interfejs IList.It can be used only when the FontFamilyMapCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy

Zobacz też