FontFamilyMapCollection.IList.IsFixedSize Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsFixedSize.For a description of this member, see IsFixedSize.

property bool System::Collections::IList::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsFixedSize { get; }
member this.System.Collections.IList.IsFixedSize : bool
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IList.IsFixedSize

Wartość właściwości

true, jeśli FontFamilyMapCollection ma stały rozmiar; w przeciwnym razie false.true if the FontFamilyMapCollection has a fixed size; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie FontFamilyMapCollection jest rzutowane na interfejs IList.It can be used only when the FontFamilyMapCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy