GeometryCollection.IndexOf(Geometry) Metoda

Definicja

Wyszukuje określony Geometry i zwraca indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia w całej kolekcji.Searches for the specified Geometry and returns the zero-based index of the first occurrence within the entire collection.

public:
 virtual int IndexOf(System::Windows::Media::Geometry ^ value);
public int IndexOf (System.Windows.Media.Geometry value);
abstract member IndexOf : System.Windows.Media.Geometry -> int
override this.IndexOf : System.Windows.Media.Geometry -> int
Public Function IndexOf (value As Geometry) As Integer

Parametry

value
Geometry

Geometry Aby zlokalizować w kolekcji.The Geometry to locate in the collection.

Zwraca

Indeks (liczony od zera) pierwszego wystąpienia value w całej kolekcji, jeśli został znaleziony; w przeciwnym razie -1.The zero-based index of the first occurrence of value within the entire collection, if found; otherwise, -1.

Implementuje

Uwagi

Kolekcja zostanie przeszukana do przodu, rozpoczynając Geometry od pierwszej i kończąc na Geometrykońcu.The collection is searched forward starting at the first Geometry and ending at the last Geometry.

Ta metoda przeprowadza wyszukiwanie liniowe; w związku z tym średni czas wykonywania jest proporcjonalny do wartości Count.This method performs a linear search; therefore, the average execution time is proportional to the value of Count. Oznacza to, że ta metoda jest operacją O (n), gdzie n Countjest równa.That is, this method is an O(n) operation, where n is equal to Count.

Ta metoda określa równość przez wywoływanie Object.Equals.This method determines equality by calling Object.Equals.

Dotyczy

Zobacz też