GeometryCollection.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość Geometry na określonej pozycji indeksu.Gets or sets the Geometry at the specified index position.

public:
 property System::Windows::Media::Geometry ^ default[int] { System::Windows::Media::Geometry ^ get(int index); void set(int index, System::Windows::Media::Geometry ^ value); };
public System.Windows.Media.Geometry this[int index] { get; set; }
member this.Item(int) : System.Windows.Media.Geometry with get, set
Default Public Property Item(index As Integer) As Geometry

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) Geometry do pobrania lub ustawienia.The zero-based index of the Geometry to get or set.

Wartość właściwości

Geometry O określonym indeksie.The Geometry at the specified index.

Implementuje

Wyjątki

Próba zmodyfikowania kolekcji jest nieprawidłowa, ponieważ kolekcja jest zablokowana (jej IsFrozen Właściwość to true).The attempt to modify the collection is invalid because the collection is frozen (its IsFrozen property is true).

indexjest mniejsza od zera.index is less than zero.

—lub—-or- indexjest równa lub większa niż Count.index is equal to or greater than Count.

Dotyczy