GeometryCollection.Remove(Geometry) Metoda

Definicja

Usuwa pierwsze wystąpienie określonego Geometry z tego GeometryCollectionelementu.Removes the first occurrence of the specified Geometry from this GeometryCollection.

public:
 virtual bool Remove(System::Windows::Media::Geometry ^ value);
public bool Remove (System.Windows.Media.Geometry value);
abstract member Remove : System.Windows.Media.Geometry -> bool
override this.Remove : System.Windows.Media.Geometry -> bool
Public Function Remove (value As Geometry) As Boolean

Parametry

value
Geometry

Do usunięcia z tego GeometryCollection. GeometryThe Geometry to remove from this GeometryCollection.

Zwraca

trueJeśli value został usunięty z kolekcji; falsew przeciwnym razie.true if value was removed from the collection; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy