GeometryCollection.ICollection<Geometry>.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, IsReadOnlyZobacz.For a description of this member, see IsReadOnly.

property bool System::Collections::Generic::ICollection<System::Windows::Media::Geometry>::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.Generic.ICollection<System.Windows.Media.Geometry>.IsReadOnly { get; }
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements ICollection(Of Geometry).IsReadOnly

Wartość właściwości

trueJeśli jest GeometryCollection tylko do odczytu; falsew przeciwnym razie.true if the GeometryCollection is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, GeometryCollection gdy wystąpienie jest rzutowane ICollection<T> do interfejsu.It can be used only when the GeometryCollection instance is cast to an ICollection<T> interface.

Dotyczy

Zobacz też