GeometryCollection.IList.IndexOf(Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, IndexOf(Object)Zobacz.For a description of this member, see IndexOf(Object).

 virtual int System.Collections.IList.IndexOf(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::IndexOf;
int IList.IndexOf (object value);
Function IndexOf (value As Object) As Integer Implements IList.IndexOf

Parametry

value
Object

Object Aby zlokalizować GeometryCollectionw.The Object to locate in the GeometryCollection.

Zwraca

Indeks elementu value if znajduje się na liście; w przeciwnym razie-1.The index of value if found in the list; otherwise, -1.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, GeometryCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the GeometryCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy

Zobacz też