GeometryCollection.IList.Insert(Int32, Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Insert(Int32, Object)Zobacz.For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object value);
Sub Insert (index As Integer, value As Object) Implements IList.Insert

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera), w którym ma Objectzostać wstawiony.The zero-based index at which to insert the Object.

value
Object

, Object Aby wstawić GeometryCollectiondo.The Object to insert into the GeometryCollection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, GeometryCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the GeometryCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy

Zobacz też