IntersectionDetail Wyliczenie

Definicja

Zawiera informacje o przecięciu między geometrie w GeometryHitTestParameters i wizualizacją, która została trafiona.Provides information about the intersection between the geometries in the GeometryHitTestParameters and the visual which was hit.

public enum class IntersectionDetail
public enum IntersectionDetail
type IntersectionDetail = 
Public Enum IntersectionDetail
Dziedziczenie
IntersectionDetail

Pola

Empty 1

GeometryParametr testu trafień i wizualizacja docelowa lub geometria nie przecinają się.The Geometry hit test parameter and the target visual, or geometry, do not intersect.

FullyContains 3

GeometryParametr testu trafień jest w pełni zawarty w granicy wizualizacji docelowej lub geometrii.The Geometry hit test parameter is fully contained within the boundary of the target visual or geometry.

FullyInside 2

Wizualizacja docelowa lub geometria jest w pełni wewnątrz Geometry parametru testu trafień.The target visual, or geometry, is fully inside the Geometry hit test parameter.

Intersects 4

GeometryParametr testu trafień i wizualizacja docelowa (Geometria).The Geometry hit test parameter and the target visual, or geometry, intersect. Oznacza to, że dwa elementy nakładają się, ale żaden z nich nie zawiera drugiego elementu.This means that the two elements overlap, but neither element contains the other.

NotCalculated 0

IntersectionDetailWartość nie jest obliczana.The IntersectionDetail value is not calculated.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak używać IntersectionDetail właściwości GeometryHitTestResult .The following example shows how to use the IntersectionDetail property of GeometryHitTestResult.

// Return the result of the hit test to the callback.
public HitTestResultBehavior MyHitTestResultCallback(HitTestResult result)
{
  // Retrieve the results of the hit test.
  IntersectionDetail intersectionDetail = ((GeometryHitTestResult)result).IntersectionDetail;

  switch (intersectionDetail)
  {
    case IntersectionDetail.FullyContains:

      // Add the hit test result to the list that will be processed after the enumeration.
      hitResultsList.Add(result.VisualHit);

      return HitTestResultBehavior.Continue;

    case IntersectionDetail.Intersects:

      // Set the behavior to return visuals at all z-order levels.
      return HitTestResultBehavior.Continue;

    case IntersectionDetail.FullyInside:

      // Set the behavior to return visuals at all z-order levels.
      return HitTestResultBehavior.Continue;

    default:
      return HitTestResultBehavior.Stop;
  }
}
' Return the result of the hit test to the callback.
Public Function MyHitTestResultCallback(ByVal result As HitTestResult) As HitTestResultBehavior
  ' Retrieve the results of the hit test.
  Dim intersectionDetail As IntersectionDetail = (CType(result, GeometryHitTestResult)).IntersectionDetail

  Select Case intersectionDetail
    Case IntersectionDetail.FullyContains

      ' Add the hit test result to the list that will be processed after the enumeration.
      hitResultsList.Add(result.VisualHit)

      Return HitTestResultBehavior.Continue

    Case IntersectionDetail.Intersects

      ' Set the behavior to return visuals at all z-order levels.
      Return HitTestResultBehavior.Continue

    Case IntersectionDetail.FullyInside

      ' Set the behavior to return visuals at all z-order levels.
      Return HitTestResultBehavior.Continue

    Case Else
      Return HitTestResultBehavior.Stop
  End Select
End Function

Uwagi

Na poniższej ilustracji przedstawiono relacje między geometrią testu trafień (niebieski okrąg) i geometrią wizualizacji (czerwony kwadrat).The following illustration shows the relationship between the hit test geometry (the blue circle) and the visual geometry (the red square).

Diagram IntersectionDetail używany podczas testowania trafieńDiagram of IntersectionDetail used in hit testing
Część wspólna między geometrią testu trafień i geometrią wizualizacji podczas testowania trafieńIntersection between hit test geometry and visual geometry during hit testing

Dotyczy