Camera.Transform Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia Transform3D zastosowany do aparatu.Gets or sets the Transform3D applied to the camera.

public:
 property System::Windows::Media::Media3D::Transform3D ^ Transform { System::Windows::Media::Media3D::Transform3D ^ get(); void set(System::Windows::Media::Media3D::Transform3D ^ value); };
public System.Windows.Media.Media3D.Transform3D Transform { get; set; }
member this.Transform : System.Windows.Media.Media3D.Transform3D with get, set
Public Property Transform As Transform3D

Wartość właściwości

Transform3D zastosowana do aparatu.Transform3D applied to the camera.

Uwagi

Właściwość Transform jest stosowana przed przekształceń widoku i projekcji określonym przez aparat.The Transform property is applied before the view and projection transforms specified by the camera. Rzeczywista transformacja, która jest stosowana, jest odwrotnością określonej właściwości Transform, ponieważ przekształcanie aparatu jest równoznaczne z transformą świata w odwrotnym kierunku.The actual transform that is applied is the inverse of the specified Transform property, because transforming the camera is equivalent to transforming the world in the opposite direction.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field TransformProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true NoneNone

Dotyczy