GeneralTransform2DTo3D.GetCurrentValueAsFrozenCore(Freezable) Metoda

Definicja

Sprawia, że bieżące wystąpienie jest zablokowanym klonem określonego Freezable.Makes the current instance a frozen clone of the specified Freezable. Jeśli obiekt ma animowane właściwości zależności, ich bieżące wartości animowane są kopiowane.If the object has animated dependency properties, their current animated values are copied.

protected:
 override void GetCurrentValueAsFrozenCore(System::Windows::Freezable ^ sourceFreezable);
protected override void GetCurrentValueAsFrozenCore (System.Windows.Freezable sourceFreezable);
override this.GetCurrentValueAsFrozenCore : System.Windows.Freezable -> unit
Protected Overrides Sub GetCurrentValueAsFrozenCore (sourceFreezable As Freezable)

Parametry

sourceFreezable
Freezable

Freezable do skopiowania i zablokowania.The Freezable to copy and freeze.

Uwagi

GetCurrentValueAsFrozenCore wprowadzono w .NET Framework wersji 3,5.GetCurrentValueAsFrozenCore is introduced in the .NET Framework version 3.5. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersje i zależności.For more information, see Versions and Dependencies.

Dotyczy

Zobacz też