GeneralTransform3DCollection.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie GeneralTransform3D obiekty z kolekcji.Removes all GeneralTransform3D objects from the collection.

public:
 virtual void Clear();
public void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Implementuje

Wyjątki

Kolekcja jest tylko do odczytu.The collection is read-only.

Uwagi

Ta metoda nie zmienia pojemności kolekcji.This method does not change the capacity of the collection.

Clearwprowadzono w .NET Framework w wersji 3,5.Clear is introduced in the .NET Framework version 3.5. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersje i zależności.For more information, see Versions and Dependencies.

Dotyczy