GeneralTransform3DCollection.IEnumerable<GeneralTransform3D>.GetEnumerator Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, GetEnumerator()Zobacz.For a description of this member, see GetEnumerator().

 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Windows::Media::Media3D::GeneralTransform3D ^> ^ System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Windows.Media.Media3D.GeneralTransform3D>.GetEnumerator() = System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Windows::Media::Media3D::GeneralTransform3D ^>::GetEnumerator;
System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Media.Media3D.GeneralTransform3D> IEnumerable<GeneralTransform3D>.GetEnumerator ();
Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of GeneralTransform3D) Implements IEnumerable(Of GeneralTransform3D).GetEnumerator

Zwraca

IEnumerator<T> Obiekt, którego można użyć do iteracji w kolekcji.An IEnumerator<T> object that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, GeneralTransform3DCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IEnumerable<T> do interfejsu.It can be used only when the GeneralTransform3DCollection instance is cast to an IEnumerable<T> interface.

IEnumerable<GeneralTransform3D>.GetEnumeratorwprowadzono w .NET Framework w wersji 3,5.IEnumerable<GeneralTransform3D>.GetEnumerator is introduced in the .NET Framework version 3.5. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersje i zależności.For more information, see Versions and Dependencies.

Dotyczy