GeneralTransform3DCollection.IList.Add(Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Add(Object)Zobacz.For a description of this member, see Add(Object).

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object value);
Function Add (value As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

Zwraca

Położenie, do którego wstawiono nowy element.The position into which the new element was inserted.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, GeneralTransform3DCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the GeneralTransform3DCollection instance is cast to an IList interface.

IList.Addwprowadzono w .NET Framework w wersji 3,5.IList.Add is introduced in the .NET Framework version 3.5. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersje i zależności.For more information, see Versions and Dependencies.

Dotyczy