GeneralTransform3DCollection.IList.IndexOf(Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IndexOf(Object).For a description of this member, see IndexOf(Object).

 virtual int System.Collections.IList.IndexOf(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::IndexOf;
int IList.IndexOf (object value);
abstract member System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
override this.System.Collections.IList.IndexOf : obj -> int
Function IndexOf (value As Object) As Integer Implements IList.IndexOf

Parametry

value
Object

Object do zlokalizowania w GeneralTransform3DCollection.The Object to locate in the GeneralTransform3DCollection.

Zwraca

Indeks value, jeśli znajduje się na liście; w przeciwnym razie-1.The index of value if found in the list; otherwise, -1.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie GeneralTransform3DCollection jest rzutowane na interfejs IList.It can be used only when the GeneralTransform3DCollection instance is cast to an IList interface.

IList.IndexOf wprowadzono w .NET Framework wersji 3,5.IList.IndexOf is introduced in the .NET Framework version 3.5. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersje i zależności.For more information, see Versions and Dependencies.

Dotyczy