GeneralTransform3DCollection.IList.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Item[Int32]Zobacz.For a description of this member, see Item[Int32].

property System::Object ^ System::Collections::IList::Item[int] { System::Object ^ get(int index); void set(int index, System::Object ^ value); };
object System.Collections.IList.Item[int index] { get; set; }
System.Collections.IList.Item
 Property Item(index As Integer) As Object Implements IList.Item

Parametry

index
Int32

Liczony od zera indeks elementu, który ma zostać pobrany lub skonfigurowany.The zero-based index of the element to get or set.

Wartość właściwości

Element pod określonym indeksem.The element at the specified index.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, GeneralTransform3DCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the GeneralTransform3DCollection instance is cast to an IList interface.

IList.Item[Int32]wprowadzono w .NET Framework w wersji 3,5.IList.Item[Int32] is introduced in the .NET Framework version 3.5. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersje i zależności.For more information, see Versions and Dependencies.

Dotyczy