HitTestParameters3D Klasa

Definicja

Klasa abstrakcyjna, która reprezentuje parametry testu trafień 3W.Abstract class that represents the parameters of a 3D hit test.

public ref class HitTestParameters3D abstract
public abstract class HitTestParameters3D
type HitTestParameters3D = class
Public MustInherit Class HitTestParameters3D
Dziedziczenie
HitTestParameters3D
Pochodne

Uwagi

Aby określić test trafień w scenie 3-D, użyj RayHitTestParameters klasy.To specify a hit test in a 3-D scene, use the RayHitTestParameters class.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu obiektowi.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też