Matrix3DConverter.CanConvertFrom(ITypeDescriptorContext, Type) Metoda

Definicja

Zwraca wartość wskazującą, czy ten konwerter typów może zostać skonwertowany z określonego typu.Returns a value that indicates whether this type converter can convert from a specified type.

public:
 override bool CanConvertFrom(System::ComponentModel::ITypeDescriptorContext ^ context, Type ^ sourceType);
public override bool CanConvertFrom (System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext context, Type sourceType);
override this.CanConvertFrom : System.ComponentModel.ITypeDescriptorContext * Type -> bool
Public Overrides Function CanConvertFrom (context As ITypeDescriptorContext, sourceType As Type) As Boolean

Parametry

context
ITypeDescriptorContext

ITypeDescriptorContext dla tego wywołania.ITypeDescriptorContext for this call.

sourceType
Type

Typ, w którym jest wykonywana kwerenda dla pomocy technicznej.Type being queried for support.

Zwraca

true, jeśli ten konwerter można skonwertować z określonego typu; w przeciwnym razie zwraca wartość false.true if this converter can convert from the specified type; false otherwise.

Dotyczy