Point4D.Parse(String) Metoda

Definicja

Konwertuje reprezentację String struktury point4D na równoważną Point4D strukturę.

public:
 static System::Windows::Media::Media3D::Point4D Parse(System::String ^ source);
public static System.Windows.Media.Media3D.Point4D Parse (string source);
static member Parse : string -> System.Windows.Media.Media3D.Point4D
Public Shared Function Parse (source As String) As Point4D

Parametry

source
String

Reprezentacja String struktury point4D.

Zwraca

Point4D

Zwraca równoważną Point4D strukturę.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak za pomocą Parse metody przekonwertować reprezentację Point4D ciągu struktury point4D na strukturę.

// Converts a string representation of a 4D point into a Point4D structure.

Point4D pointResult = new Point4D();

pointResult = Point4D.Parse("1,3,5,7");
// pointResult is equal to (1, 3, 5, 7)

// Displaying Results
syntaxString = "pointResult = Point4D.Parse(\"1,3,5,7\");";
resultType = "Point4D";
operationString = "Converts a string into a Point4D structure.";
ShowResults(pointResult.ToString(), syntaxString, resultType, operationString);
' Converts a string representation of a 4D point into a Point4D structure.

Dim pointResult As New Point4D()

pointResult = Point4D.Parse("1,3,5,7")
' pointResult is equal to (1, 3, 5, 7)

' Displaying Results
syntaxString = "pointResult = Point4D.Parse(""1,3,5,7"")"
resultType = "Point4D"
operationString = "Converts a string into a Point4D structure."
ShowResults(pointResult.ToString(), syntaxString, resultType, operationString)

Dotyczy