Point4D.W Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia W składnik tej Point4D struktury.

public:
 property double W { double get(); void set(double value); };
public double W { get; set; }
member this.W : double with get, set
Public Property W As Double

Wartość właściwości

Double

Składnik W tej Point4D struktury. Wartość domyślna to 0.

Dotyczy