Point4D.X Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia X składnik tej Point4D struktury.

public:
 property double X { double get(); void set(double value); };
public double X { get; set; }
member this.X : double with get, set
Public Property X As Double

Wartość właściwości

Double

Składnik X tej Point4D struktury. Wartość domyślna to 0.

Dotyczy