ProjectionCamera.LookDirection Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia Vector3D definiujący kierunek, w którym kamera jest oglądana we współrzędnych świata.Gets or sets a Vector3D which defines the direction in which the camera is looking in world coordinates.

public:
 property System::Windows::Media::Media3D::Vector3D LookDirection { System::Windows::Media::Media3D::Vector3D get(); void set(System::Windows::Media::Media3D::Vector3D value); };
public System.Windows.Media.Media3D.Vector3D LookDirection { get; set; }
member this.LookDirection : System.Windows.Media.Media3D.Vector3D with get, set
Public Property LookDirection As Vector3D

Wartość właściwości

Vector3D, który reprezentuje kierunek pola widoku aparatu.Vector3D that represents the direction of the camera's field of view.

Przykłady

Poniższy fragment służy do ustawiania tej właściwości na PerspectiveCamera.The following excerpt sets this property on a PerspectiveCamera.

<Viewport3D.Camera>
  <PerspectiveCamera FarPlaneDistance="20" LookDirection="5,-2,-3" UpDirection="0,1,0" NearPlaneDistance="0" Position="-5,2,3" FieldOfView="45" />
</Viewport3D.Camera>

Uwagi

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field LookDirectionProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true NoneNone

Dotyczy