Vector3D Struktura

Definicja

Reprezentuje przemieszczenie w przestrzeni trójwymiarowej.Represents a displacement in 3-D space.

public value class Vector3D : IFormattable
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Windows.Media.Media3D.Vector3DConverter))]
[System.Serializable]
public struct Vector3D : IFormattable
type Vector3D = struct
    interface IFormattable
Public Structure Vector3D
Implements IFormattable
Dziedziczenie
Vector3D
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Ten przykład pokazuje, jak odjąć Vector3D struktury przy użyciu przeciążonego operatora odejmowania (-) i Vector3D metody Subtract statycznej.This example shows how to subtract Vector3D structures using the overloaded subtraction (-) operator and the Vector3D static Subtract method.

Poniższy kod przedstawia sposób korzystania z Vector3D metod odejmowania.The following code shows how to use the Vector3D subtraction methods. Najpierw tworzone są struktury. Vector3DFirst, the Vector3D structures are instantiated. Struktury są odejmowane przy użyciu przeciążonego operatora-(), a następnie są odejmowane przy użyciu metody statycznej Subtract. Vector3DThe Vector3D structures are subtracted using the overloaded (-) operator, and then they are subtracted using the static Subtract method.

// Subtracts two 3-D Vectors using the Subtract method and -

// Declaring vector1 and initializing x,y,z values
Vector3D vector1 = new Vector3D(20, 30, 40);

// Declaring vector2 without initializing x,y,z values
Vector3D vector2 = new Vector3D();

// Assigning values to vector2
vector2.X = 45;
vector2.Y = 70;
vector2.Z = 80;

// Subtracting vectors using overload - operator
Vector3D vectorResult1 = new Vector3D();
vectorResult1 = vector1 - vector2;
// vectorResult1 is equal to (-25, -40, -40)

// Subtracting vectors using static Subtract method
Vector3D vectorResult2 = new Vector3D();
vectorResult2 = Vector3D.Subtract(vector1, vector2);
// vector2 is equal to (-25, -40, -40)

Uwagi

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<object property="x,y,z"/>  
-or  
<object property="x y z"/>  

Wartości XAMLXAML Values

xx
X Składnik tejVector3D struktury.The X component of this Vector3D structure.

yy
Y Składnik tejVector3D struktury.The Y component of this Vector3D structure.

zz
Z Składnik tejVector3D struktury.The Z component of this Vector3D structure.

Konstruktory

Vector3D(Double, Double, Double)

Inicjuje nowe wystąpienie Vector3D struktury.Initializes a new instance of a Vector3D structure.

Właściwości

Length

Pobiera długość tej Vector3D struktury.Gets the length of this Vector3D structure.

LengthSquared

Pobiera kwadrat długości tej Vector3D struktury.Gets the square of the length of this Vector3D structure.

X

Pobiera lub ustawia X składnik tej Vector3D struktury.Gets or sets the X component of this Vector3D structure.

Y

Pobiera lub ustawia Y składnik tej Vector3D struktury.Gets or sets the Y component of this Vector3D structure.

Z

Pobiera lub ustawia Z składnik tej Vector3D struktury.Gets or sets the Z component of this Vector3D structure.

Metody

Add(Vector3D, Point3D)

Tłumaczy określoną Point3D strukturę przez określoną Vector3D strukturę i Point3D zwraca wynik jako strukturę.Translates the specified Point3D structure by the specified Vector3D structure and returns the result as a Point3D structure.

Add(Vector3D, Vector3D)

Dodaje dwie Vector3D struktury i zwraca wynik Vector3D jako strukturę.Adds two Vector3D structures and returns the result as a Vector3D structure.

AngleBetween(Vector3D, Vector3D)

Pobiera kąt wymagany do obrócenia pierwszej określonej Vector3D struktury do drugiej określonej Vector3D struktury.Retrieves the angle required to rotate the first specified Vector3D structure into the second specified Vector3D structure.

CrossProduct(Vector3D, Vector3D)

Oblicza iloczyn między dwoma Vector3D strukturami.Calculates the cross product of two Vector3D structures.

Divide(Vector3D, Double)

Dzieli określoną Vector3D strukturę przez określoną wartość skalarną i zwraca wynik Vector3Djako.Divides the specified Vector3D structure by the specified scalar and returns the result as a Vector3D.

DotProduct(Vector3D, Vector3D)

Oblicza iloczyn kropki dwóch Vector3D struktur.Calculates the dot product of two Vector3D structures.

Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest Vector3D strukturą oraz Xczy właściwości, Y, i Z określonych Object są równe X, Y, i Zwłaściwości tej Vector3D struktury.Determines whether the specified object is a Vector3D structure and whether the X, Y, and Z properties of the specified Object are equal to the X, Y, and Z properties of this Vector3D structure.

Equals(Vector3D)

Porównuje Vector3D dwie struktury pod kątem równości.Compares two Vector3D structures for equality.

Equals(Vector3D, Vector3D)

Porównuje Vector3D dwie struktury pod kątem równości.Compares two Vector3D structures for equality.

GetHashCode()

Pobiera kod skrótu dla tej Vector3D struktury.Gets a hash code for this Vector3D structure.

Multiply(Double, Vector3D)

Mnoży określoną wartość skalarną przez określoną Vector3D strukturę i zwraca wynik Vector3Djako.Multiplies the specified scalar by the specified Vector3D structure and returns the result as a Vector3D.

Multiply(Vector3D, Double)

Mnoży określoną Vector3D strukturę przez określoną wartość skalarną i zwraca wynik Vector3Djako.Multiplies the specified Vector3D structure by the specified scalar and returns the result as a Vector3D.

Multiply(Vector3D, Matrix3D)

Przekształca obszar współrzędnych określonej Vector3D struktury przy użyciu określonej Matrix3D struktury.Transforms the coordinate space of the specified Vector3D structure using the specified Matrix3D structure.

Negate()

Vector3D Wyklucza strukturę.Negates a Vector3D structure.

Normalize()

Normalizuje określoną Vector3D strukturę.Normalizes the specified Vector3D structure.

Parse(String)

Konwertuje reprezentację 3-W3-D wektora na równoważną Vector3D strukturę. StringConverts a String representation of a 3-W3-D vector into the equivalent Vector3D structure.

Subtract(Vector3D, Point3D)

Point3D Odejmuje strukturęVector3D od struktury.Subtracts a Point3D structure from a Vector3D structure.

Subtract(Vector3D, Vector3D)

Vector3D Odejmuje strukturęVector3D od struktury.Subtracts a Vector3D structure from a Vector3D structure.

ToString()

Tworzy reprezentację tej Vector3Dstruktury. StringCreates a String representation of this Vector3D structure.

ToString(IFormatProvider)

Tworzy reprezentację tej Vector3Dstruktury. StringCreates a String representation of this Vector3D structure.

Operatory

Addition(Vector3D, Point3D)

Tłumaczy określoną Point3D strukturę przez określoną Vector3D strukturę i Point3D zwraca wynik jako strukturę.Translates the specified Point3D structure by the specified Vector3D structure and returns the result as a Point3D structure.

Addition(Vector3D, Vector3D)

Dodaje dwie Vector3D struktury i zwraca wynik Vector3D jako strukturę.Adds two Vector3D structures and returns the result as a Vector3D structure.

Division(Vector3D, Double)

Dzieli określoną Vector3D strukturę przez określoną wartość skalarną i zwraca wynik Vector3Djako.Divides the specified Vector3D structure by the specified scalar and returns the result as a Vector3D.

Equality(Vector3D, Vector3D)

Porównuje Vector3D dwie struktury pod kątem równości.Compares two Vector3D structures for equality.

Explicit(Vector3D to Point3D)

Vector3D Konwertuje strukturęPoint3D na strukturę.Converts a Vector3D structure into a Point3D structure.

Explicit(Vector3D to Size3D)

Vector3D Konwertuje strukturęSize3Dna.Converts a Vector3D structure into a Size3D.

Inequality(Vector3D, Vector3D)

Porównuje Vector3D dwie struktury pod kątem nierówności.Compares two Vector3D structures for inequality.

Multiply(Double, Vector3D)

Mnoży określoną wartość skalarną przez określoną Vector3D strukturę i zwraca wynik Vector3Djako.Multiplies the specified scalar by the specified Vector3D structure and returns the result as a Vector3D.

Multiply(Vector3D, Double)

Mnoży określoną Vector3D strukturę przez określoną wartość skalarną i zwraca wynik Vector3Djako.Multiplies the specified Vector3D structure by the specified scalar and returns the result as a Vector3D.

Multiply(Vector3D, Matrix3D)

Przekształca obszar współrzędnych określonej Vector3D struktury przy użyciu określonej Matrix3D struktury.Transforms the coordinate space of the specified Vector3D structure using the specified Matrix3D structure.

Subtraction(Vector3D, Point3D)

Point3D Odejmuje strukturęVector3D od struktury.Subtracts a Point3D structure from a Vector3D structure.

Subtraction(Vector3D, Vector3D)

Vector3D Odejmuje strukturęVector3D od struktury.Subtracts a Vector3D structure from a Vector3D structure.

UnaryNegation(Vector3D)

Vector3D Wyklucza strukturę.Negates a Vector3D structure.

Jawne implementacje interfejsu

IFormattable.ToString(String, IFormatProvider)

Ten element członkowski jest częścią Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastruktury i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This member is part of the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly by your code. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, ToString(String, IFormatProvider)Zobacz.For a description of this member, see ToString(String, IFormatProvider).

Dotyczy