PathFigure.Segments Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia kolekcję segmentów definiujących kształt tego PathFigure obiektu.

public:
 property System::Windows::Media::PathSegmentCollection ^ Segments { System::Windows::Media::PathSegmentCollection ^ get(); void set(System::Windows::Media::PathSegmentCollection ^ value); };
public System.Windows.Media.PathSegmentCollection Segments { get; set; }
member this.Segments : System.Windows.Media.PathSegmentCollection with get, set
Public Property Segments As PathSegmentCollection

Wartość właściwości

PathSegmentCollection

Kolekcja segmentów definiujących kształt tego PathFigure obiektu. Wartość domyślna to pusta kolekcja.

Uwagi

Użycie elementu właściwości języka XAML

<object>  
    oneOrMorePathSegments  
</object>  

Wartości XAML

oneOrMorePathSegments
Co najmniej jeden element obiektu dla obiektów, które pochodzą z PathSegmentklasy . Zazwyczaj są to: ArcSegment,

BezierSegment, LineSegment, PolyBezierSegment, PolyLineSegment, PolyQuadraticBezierSegment, QuadraticBezierSegment.

Informacje dotyczące właściwości zależności

Pole identyfikatora SegmentsProperty
Właściwości metadanych ustawione na true Brak

Dotyczy