PathFigure.IFormattable.ToString(String, IFormatProvider) Metoda

Definicja

Formatuje wartość bieżącego wystąpienia przy użyciu określonego formatu.

 virtual System::String ^ System.IFormattable.ToString(System::String ^ format, IFormatProvider ^ provider) = IFormattable::ToString;
string IFormattable.ToString (string format, IFormatProvider provider);
abstract member System.IFormattable.ToString : string * IFormatProvider -> string
override this.System.IFormattable.ToString : string * IFormatProvider -> string
Function ToString (format As String, provider As IFormatProvider) As String Implements IFormattable.ToString

Parametry

format
String

Format do użycia.

-lub- Odwołanie o wartości null (Nothingw Visual Basic) w celu użycia domyślnego formatu zdefiniowanego dla typu implementacjiIFormattable.

provider
IFormatProvider

Dostawca, który ma służyć do formatowania wartości.

-lub- Odwołanie o wartości null (Nothingw Visual Basic) umożliwiające uzyskanie informacji o formacie liczbowym z bieżącego ustawienia regionalnego systemu operacyjnego.

Zwraca

String

Wartość bieżącego wystąpienia w określonym formacie.

Implementuje

Dotyczy