PathFigureCollection.Add(PathFigure) Metoda

Definicja

Dodaje PathFigure na końcu kolekcji.Adds a PathFigure to the end of the collection.

public:
 virtual void Add(System::Windows::Media::PathFigure ^ value);
public void Add (System.Windows.Media.PathFigure value);
abstract member Add : System.Windows.Media.PathFigure -> unit
override this.Add : System.Windows.Media.PathFigure -> unit
Public Sub Add (value As PathFigure)

Parametry

value
PathFigure

, PathFigure Aby dodać do kolekcji.The PathFigure to add to the collection.

Implementuje

Wyjątki

value to null.value is null.

PathFigureCollectionJest tylko do odczytu.The PathFigureCollection is read-only.

-lub--or- PathFigureCollectionMa stały rozmiar.The PathFigureCollection has a fixed size.

Uwagi

Ponieważ PathFigure obiekty pochodzą z Freezable , są kopiowane, gdy są używane.Because PathFigure objects derive from Freezable, they are copied when they are used. W związku z tym późniejsze może być niemożliwe pobranie lub usunięcie PathFigure dodanego do kolekcji przy użyciu oryginalnego PathFigure obiektu.Therefore, later, you might not be able to retrieve or remove the PathFigure you added to the collection using the original PathFigure object. PathFigureKolekcja w kolekcji jest kopią oryginału PathFigure i jest uważana za inną PathFigure niż dodaną przez użytkownika.The PathFigure in the collection is a copy of the original PathFigure and is considered a different PathFigure than the one you added.

Ta implementacja zgłasza w ArgumentException przypadku próby dodania odwołania o wartości null (Nothing).This implementation throws an ArgumentException if you attempt to add a null (Nothing) reference.

Dotyczy