PathFigureCollection.Insert(Int32, PathFigure) Metoda

Definicja

Wstawia PathFigure do określonej lokalizacji w kolekcji.Inserts a PathFigure into a specific location within the collection.

public:
 virtual void Insert(int index, System::Windows::Media::PathFigure ^ value);
public void Insert (int index, System.Windows.Media.PathFigure value);
abstract member Insert : int * System.Windows.Media.PathFigure -> unit
override this.Insert : int * System.Windows.Media.PathFigure -> unit
Public Sub Insert (index As Integer, value As PathFigure)

Parametry

index
Int32

Pozycja indeksu, w której PathFigure jest wstawiany.The index position at which the PathFigure is inserted.

value
PathFigure

PathFigureObiekt, który ma zostać wstawiony do kolekcji.The PathFigure object to insert in the collection.

Implementuje

Wyjątki

value to null.value is null.

indexnie jest prawidłowym indeksem w PathFigureCollection .index is not a valid index in the PathFigureCollection.

PathFigureCollectionJest tylko do odczytu.The PathFigureCollection is read-only.

-lub--or- PathFigureCollectionMa stały rozmiar.The PathFigureCollection has a fixed size.

Uwagi

W przeciwieństwie do typowych implementacji programu IList<T>.Insert , ta implementacja zgłasza w ArgumentException przypadku próby wstawienia odwołania o wartości null (Nothing).Unlike typical implementations of IList<T>.Insert, this implementation throws an ArgumentException if you attempt to insert a null (Nothing) reference.

Dotyczy

Zobacz też