PathFigureCollection.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość PathFigure na określonej pozycji indeksu.Gets or sets the PathFigure at the specified index position.

public:
 property System::Windows::Media::PathFigure ^ default[int] { System::Windows::Media::PathFigure ^ get(int index); void set(int index, System::Windows::Media::PathFigure ^ value); };
public System.Windows.Media.PathFigure this[int index] { get; set; }
member this.Item(int) : System.Windows.Media.PathFigure with get, set
Default Public Property Item(index As Integer) As PathFigure

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) PathFigure do pobrania lub ustawienia.The zero-based index of the PathFigure to get or set.

Wartość właściwości

PathFigure

PathFigureO określonym indeksie.The PathFigure at the specified index.

Implementuje

Wyjątki

value to null.value is null.

indexnie jest prawidłowym indeksem w PathFigureCollection .index is not a valid index in the PathFigureCollection.

PathFigureCollectionJest tylko do odczytu.The PathFigureCollection is read-only.

-lub--or- PathFigureCollectionMa stały rozmiar.The PathFigureCollection has a fixed size.

Uwagi

W przeciwieństwie do typowych implementacji programu IList<T>.Item[] , ta implementacja zgłasza w ArgumentException przypadku próby wstawienia odwołania o wartości null (Nothing).Unlike typical implementations of IList<T>.Item[], this implementation throws an ArgumentException if you attempt to insert a null (Nothing) reference.

Dotyczy

Zobacz też