PathFigureCollection.ICollection<PathFigure>.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz IsReadOnly .For a description of this member, see IsReadOnly.

property bool System::Collections::Generic::ICollection<System::Windows::Media::PathFigure>::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.Generic.ICollection<System.Windows.Media.PathFigure>.IsReadOnly { get; }
member this.System.Collections.Generic.ICollection<System.Windows.Media.PathFigure>.IsReadOnly : bool
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements ICollection(Of PathFigure).IsReadOnly

Wartość właściwości

Boolean

trueJeśli PathFigureCollection jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie false .true if the PathFigureCollection is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy PathFigureCollection wystąpienie jest rzutowane do ICollection<T> interfejsu.It can be used only when the PathFigureCollection instance is cast to an ICollection<T> interface.

Dotyczy