PathFigureCollection.IList.Insert(Int32, Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Insert(Int32, Object) .For a description of this member, see Insert(Int32, Object).

 virtual void System.Collections.IList.Insert(int index, System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Insert;
void IList.Insert (int index, object value);
abstract member System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Insert : int * obj -> unit
Sub Insert (index As Integer, value As Object) Implements IList.Insert

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera), w którym ma zostać wstawiony Object .The zero-based index at which to insert the Object.

value
Object

, Object Aby wstawić do PathFigureCollection .The Object to insert into the PathFigureCollection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy PathFigureCollection wystąpienie jest rzutowane do IList interfejsu.It can be used only when the PathFigureCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy