PathSegmentCollection.Clear Metoda

Definicja

Czyści kolekcję wszystkich segmentów i resetuje Count do zera.Clears the collection of all segments and resets Count to zero.

public:
 virtual void Clear();
public void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Implementuje

Wyjątki

Jest PathSegmentCollection tylko do odczytu.The PathSegmentCollection is read-only.

Uwagi

Ta metoda nie zmienia pojemności PathSegmentCollection.This method does not change the capacity of the PathSegmentCollection.

Dotyczy

Zobacz też