PathSegmentCollection.Contains(PathSegment) Metoda

Definicja

Zwraca wartość Boolean wskazującą, czy określony PathSegment element znajduje się w kolekcji.Returns a Boolean that indicates whether the specified PathSegment is contained within the collection.

public:
 virtual bool Contains(System::Windows::Media::PathSegment ^ value);
public bool Contains (System.Windows.Media.PathSegment value);
abstract member Contains : System.Windows.Media.PathSegment -> bool
override this.Contains : System.Windows.Media.PathSegment -> bool
Public Function Contains (value As PathSegment) As Boolean

Parametry

value
PathSegment

PathSegment Aby wyszukać.The PathSegment to search for.

Zwraca

trueJeśli określony PathSegment jest zawarty w kolekcji; falsew przeciwnym razie.true if the specified PathSegment is contained within the collection; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też