PathSegmentCollection.CopyTo(PathSegment[], Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje cały PathSegmentCollection do tablicy jednowymiarowej PathSegment , rozpoczynając od określonego indeksu tablicy docelowej.Copies the entire PathSegmentCollection to a one-dimensional PathSegment array, starting at the specified index of the target array.

public:
 virtual void CopyTo(cli::array <System::Windows::Media::PathSegment ^> ^ array, int index);
public void CopyTo (System.Windows.Media.PathSegment[] array, int index);
abstract member CopyTo : System.Windows.Media.PathSegment[] * int -> unit
override this.CopyTo : System.Windows.Media.PathSegment[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As PathSegment(), index As Integer)

Parametry

array
PathSegment[]

Tablica, do której mają zostać skopiowane elementy kolekcji.The array into which the collection's items are to be copied.

index
Int32

Indeks array , pod którym należy rozpocząć kopiowanie zawartości PathSegmentCollection.The index of array at which to start copying the contents of the PathSegmentCollection.

Wyjątki

arrayjest null.array is null.

indexjest mniejsza od zera.index is less than zero.

arrayjest wielowymiarowych.array is multidimensional.

—lub—-or- Liczba elementów w źródle PathSegmentCollection jest większa niż ilość dostępnego miejsca od index do końca miejsca docelowego array.The number of items in the source PathSegmentCollection is greater than the available space from index to the end of the destination array.

Dotyczy

Zobacz też