PathSegmentCollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę segmentów ścieżki zawartych w PathSegmentCollection.Gets the number of path segments contained in the PathSegmentCollection.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Liczba segmentów ścieżki zawartych w PathSegmentCollection.The number of path segments contained in the PathSegmentCollection.

Implementuje

Dotyczy