PathSegmentCollection.Insert(Int32, PathSegment) Metoda

Definicja

Wstawia do PathSegment tego PathSegmentCollection elementu przy określonym indeksie.Inserts a PathSegment into this PathSegmentCollection at the specified index.

public:
 virtual void Insert(int index, System::Windows::Media::PathSegment ^ value);
public void Insert (int index, System.Windows.Media.PathSegment value);
abstract member Insert : int * System.Windows.Media.PathSegment -> unit
override this.Insert : int * System.Windows.Media.PathSegment -> unit
Public Sub Insert (index As Integer, value As PathSegment)

Parametry

index
Int32

Indeks, który ma zostać wstawiony value, określony. PathSegmentThe index at which to insert value, the specified PathSegment.

value
PathSegment

Element do wstawienia.The item to insert.

Implementuje

Wyjątki

valuejest null.value is null.

indexnie jest prawidłowym indeksem w PathSegmentCollection.index is not a valid index in the PathSegmentCollection.

Jest PathSegmentCollection tylko do odczytu.The PathSegmentCollection is read-only.

—lub—-or- PathSegmentCollection Ma stały rozmiar.The PathSegmentCollection has a fixed size.

Uwagi

W przeciwieństwie do typowych IList<T>.Insertimplementacji programu, ta implementacja ArgumentException zgłasza w przypadku próby wstawienia odwołania o wartości null (Nothing).Unlike typical implementations of IList<T>.Insert, this implementation throws an ArgumentException if you attempt to insert a null (Nothing) reference.

Dotyczy

Zobacz też