PathSegmentCollection.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia PathSegment określony indeks (liczony od zera).Gets or sets the PathSegment at the specified zero-based index.

public:
 property System::Windows::Media::PathSegment ^ default[int] { System::Windows::Media::PathSegment ^ get(int index); void set(int index, System::Windows::Media::PathSegment ^ value); };
public System.Windows.Media.PathSegment this[int index] { get; set; }
member this.Item(int) : System.Windows.Media.PathSegment with get, set
Default Public Property Item(index As Integer) As PathSegment

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) PathSegment obiektu, który ma zostać pobrany lub ustawiony.The zero-based index of the PathSegment object to get or set.

Wartość właściwości

Element o określonym indeksie.The item at the specified index.

Implementuje

Wyjątki

valuejest null.value is null.

indexnie jest prawidłowym indeksem w PathSegmentCollection.index is not a valid index in the PathSegmentCollection.

Jest PathSegmentCollection tylko do odczytu.The PathSegmentCollection is read-only.

—lub—-or- PathSegmentCollection Ma stały rozmiar.The PathSegmentCollection has a fixed size.

Uwagi

W przeciwieństwie do typowych IList<T>.Item[Int32]implementacji programu, ta implementacja ArgumentException zgłasza w przypadku próby wstawienia odwołania o wartości null (Nothing).Unlike typical implementations of IList<T>.Item[Int32], this implementation throws an ArgumentException if you attempt to insert a null (Nothing) reference.

Dotyczy

Zobacz też