PathSegmentCollection.RemoveAt(Int32) Metoda

Definicja

Usuwa określony indeks z tego PathSegmentCollection. PathSegmentRemoves the PathSegment at the specified index from this PathSegmentCollection.

public:
 virtual void RemoveAt(int index);
public void RemoveAt (int index);
abstract member RemoveAt : int -> unit
override this.RemoveAt : int -> unit
Public Sub RemoveAt (index As Integer)

Parametry

index
Int32

Indeks elementu do usunięcia.The index of the item to remove.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też