PathSegmentCollection.IEnumerable<PathSegment>.GetEnumerator Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, GetEnumerator()Zobacz.For a description of this member, see GetEnumerator().

 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<System::Windows::Media::PathSegment ^> ^ System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Windows.Media.PathSegment>.GetEnumerator() = System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Windows::Media::PathSegment ^>::GetEnumerator;
System.Collections.Generic.IEnumerator<System.Windows.Media.PathSegment> IEnumerable<PathSegment>.GetEnumerator ();
Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of PathSegment) Implements IEnumerable(Of PathSegment).GetEnumerator

Zwraca

IEnumerator<T> Obiekt, którego można użyć do iteracji w kolekcji.An IEnumerator<T> object that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, PathSegmentCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IEnumerable<T> do interfejsu.It can be used only when the PathSegmentCollection instance is cast to an IEnumerable<T> interface.

Dotyczy