PathSegmentCollection.ICollection.CopyTo(Array, Int32) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, CopyTo(Array, Int32)Zobacz.For a description of this member, see CopyTo(Array, Int32).

 virtual void System.Collections.ICollection.CopyTo(Array ^ array, int index) = System::Collections::ICollection::CopyTo;
void ICollection.CopyTo (Array array, int index);

Parametry

array
Array

Wartość zerowa Array , która odbiera skopiowane elementy PathSegmentCollectionz.A zero-based Array that receives the copied items from the PathSegmentCollection.

index
Int32

Pierwsza pozycja w określonym Array do odebrania skopiowanej zawartości.The first position in the specified Array to receive the copied contents.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, PathSegmentCollection gdy wystąpienie jest rzutowane ICollection do interfejsu.It can be used only when the PathSegmentCollection instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy

Zobacz też