PathSegmentCollection.ICollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, IsSynchronizedZobacz.For a description of this member, see IsSynchronized.

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
System.Collections.ICollection.IsSynchronized
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Wartość właściwości

trueJeśli dostęp do programu PathSegmentCollection jest synchronizowany (wątek bezpieczny); falsew przeciwnym razie.true if access to the PathSegmentCollection is synchronized (thread safe); otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, PathSegmentCollection gdy wystąpienie jest rzutowane ICollection do interfejsu.It can be used only when the PathSegmentCollection instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy