PathSegmentCollection.IList.Add(Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Add(Object)Zobacz.For a description of this member, see Add(Object).

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object value);
Function Add (value As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

value
Object

, Object Aby dodać PathSegmentCollectiondo.The Object to add to the PathSegmentCollection.

Zwraca

Położenie, do którego wstawiono nowy element.The position into which the new element was inserted.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, PathSegmentCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the PathSegmentCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy

Zobacz też