PathSegmentCollection.IList.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, IsReadOnlyZobacz.For a description of this member, see IsReadOnly.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Wartość właściwości

trueJeśli jest PathSegmentCollection tylko do odczytu; falsew przeciwnym razie.true if the PathSegmentCollection is read-only; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, PathSegmentCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the PathSegmentCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy