PathSegmentCollection.IList.Remove(Object) Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Remove(Object)Zobacz.For a description of this member, see Remove(Object).

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object value);
Sub Remove (value As Object) Implements IList.Remove

Parametry

value
Object

Object Do usunięcia PathSegmentCollectionz.The Object to remove from the PathSegmentCollection.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, PathSegmentCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the PathSegmentCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy

Zobacz też