PointCollection.Add(Point) Metoda

Definicja

Dodaje Point na końcu PointCollection .Adds a Point to the end of the PointCollection.

public:
 virtual void Add(System::Windows::Point value);
public void Add (System.Windows.Point value);
abstract member Add : System.Windows.Point -> unit
override this.Add : System.Windows.Point -> unit
Public Sub Add (value As Point)

Parametry

value
Point

, Point Aby dodać na końcu PointCollection .The Point to add to the end of the PointCollection.

Implementuje

Wyjątki

value to null.value is null.

PointCollectionJest tylko do odczytu.The PointCollection is read-only.

-lub--or- PointCollectionMa stały rozmiar.The PointCollection has a fixed size.

Uwagi

W przeciwieństwie do typowych implementacji programu ICollection<T>.Add , ta implementacja zgłasza wyjątek, ArgumentException Jeśli próbujesz dodać odwołanie o wartości null (Nothing).Unlike typical implementations of ICollection<T>.Add, this implementation throws an ArgumentException if you attempt to add a null (Nothing) reference.

Dotyczy

Zobacz też