PointCollection.CopyTo(Point[], Int32) Metoda

Definicja

Kopiuje elementy PointCollection do tablicy, rozpoczynając od określonego indeksu tablicy.Copies the items of the PointCollection to an array, starting at the specified array index.

public:
 virtual void CopyTo(cli::array <System::Windows::Point> ^ array, int index);
public void CopyTo (System.Windows.Point[] array, int index);
abstract member CopyTo : System.Windows.Point[] * int -> unit
override this.CopyTo : System.Windows.Point[] * int -> unit
Public Sub CopyTo (array As Point(), index As Integer)

Parametry

array
Point[]

Jednowymiarowa tablica, która jest miejscem docelowym elementów skopiowanych z PointCollection .The one-dimensional array that is the destination of the items copied from the PointCollection. Indeksowanie tablicy musi rozpoczynać się od zera.The array must have zero-based indexing.

index
Int32

Numerowany od zera indeks w tablicy array, od którego rozpoczyna się kopiowanie.The zero-based index in array at which copying begins.

Implementuje

Wyjątki

array to null.array is null.

Parametr index ma wartość niższą niż zero.index is less than zero.

Parametr array jest wielowymiarowy.array is multidimensional.

-lub--or- Liczba elementów w źródle PointCollection jest większa niż ilość dostępnego miejsca od index do końca miejsca docelowego array .The number of items in the source PointCollection is greater than the available space from index to the end of the destination array.

Dotyczy

Zobacz też