PointCollection.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który może przechodzić przez PointCollection .Returns an enumerator that can iterate through the PointCollection.

public:
 System::Windows::Media::PointCollection::Enumerator GetEnumerator();
public System.Windows.Media.PointCollection.Enumerator GetEnumerator ();
member this.GetEnumerator : unit -> System.Windows.Media.PointCollection.Enumerator
Public Function GetEnumerator () As PointCollection.Enumerator

Zwraca

PointCollection.Enumerator

PointCollection.Enumerator, Który może być używany do iteracji przez PointCollection .An PointCollection.Enumerator that can be used to iterate through the PointCollection.

Dotyczy

Zobacz też