PointCollection.Insert(Int32, Point) Metoda

Definicja

Wstawia Point do o PointCollection określonym indeksie.Inserts a Point into the PointCollection at the specified index.

public:
 virtual void Insert(int index, System::Windows::Point value);
public void Insert (int index, System.Windows.Point value);
abstract member Insert : int * System.Windows.Point -> unit
override this.Insert : int * System.Windows.Point -> unit
Public Sub Insert (index As Integer, value As Point)

Parametry

index
Int32

Liczony od elementu zerowego indeks, w którym powinien zostać wstawiony parametr value.The zero-based index at which value should be inserted.

value
Point

, Point Aby wstawić do PointCollection .The Point to insert into the PointCollection.

Implementuje

Wyjątki

value to null.value is null.

index nie jest prawidłowym indeksem w PointCollection .index is not a valid index in the PointCollection.

PointCollectionJest tylko do odczytu.The PointCollection is read-only.

-lub--or- PointCollectionMa stały rozmiar.The PointCollection has a fixed size.

Uwagi

W przeciwieństwie do typowych implementacji programu IList<T>.Insert , ta implementacja zgłasza w ArgumentException przypadku próby wstawienia odwołania o wartości null (Nothing).Unlike typical implementations of IList<T>.Insert, this implementation throws an ArgumentException if you attempt to insert a null (Nothing) reference.

Dotyczy

Zobacz też